Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Görevleri

1) Genel Müdürlük bütçesini hazırlamak, yıl içi harcamaları takip etmek, gerekli ödenek aktarımları ve serbest bırakma işlemleri kapsamında ödenek gönderme belgesi düzenlemek.

2) Stratejik Plan ve Performans Esaslı Bütçe için mali hususlar ile politika ve strateji oluşturulması yönünde iş ve işlemleri yapmak.

3) Yatırım programı çerçevesinde hazırlanan projelerin teklif, takip ve koordinesini sağlamak.

4) Her türlü gidere ait tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek.

5) Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda, ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlayarak ihale ve satın alma ile ilgili her türlü işlemleri gerçekleştirmek.

6) Demirbaşların bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak.

7) Yazılı ve görsel medyada yer alan haberlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

8) Kamuoyuna duyurulması uygun görülen hususların Basın Müşavirliğine iletilmesini sağlamak.

9) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa istinaden Genel Müdürlüğümüz görev alanı dahilinde yer alan konularda, Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi (BİMER) ve Bakanlığımız Bilgi Edinme Birimine iletilen başvuruların ilgili birimlere sevk ve takibini yapmak.

10) Alo 181 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Etkileşim Merkezi ile ilgili işlemleri koordine etmek.

11) Personelin özlük hakları ile ilgili işlemleri yapmak.

12) Gelen ve giden evrakla ilgili işlemleri yürütmek. 

13) Demirbaş ve taşınırlara ait iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

14) Toplantı, konferans, seminer, hizmet içi eğitim ve benzeri konularda birimler arası koordinasyonu sağlamak.

15) Kanun, tüzük, yönetmelik ve genelge ile ilgili kurum görüşlerini oluşturmak ve teklifleri hazırlamak.

16) Görev alanı dahilinde iletilen yazılı ve sözlü soru önergelerinin koordinasyonunu sağlamak ve sonuçlandırmak.

17) Haftalık, aylık ve yıllık faaliyetlerin raporlanmasına ait iş ve işlemleri yapmak.

18) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.