Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Türkiye Çevre Durum Raporu

 

644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Gereğince [madde 9(h)] çevre durum raporu hazırlama görevi Bakanlığımız adına ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.  Çevre Durum Raporları Bakanlığımız tarafından dört yılda bir hazırlanmaktadır.

Hazırlanmış olan bu rapor giriş, hava, iklim değişikliği, su ve atık su yönetimi, atık kimyasalların yönetimi, doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik, arazi kullanımı, kurumsal yapı ve gerçekleştirilen çalışmalar, çevresel harcamalar ve mali sorumluluk sigortası ve DPSIR değerlendirmesi bölümlerini içermektedir. Ayrıca, genel olarak 2011 – 2015 verilerini kapsamakla birlikte; verilerin yayınlanma dönemi nedeniyle 2014 yılına kadar olabildiği gibi, 2016’nın ilk altı aylık dönemini de içerebilmektedir.

Raporda sunulan verilerin önemli kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çeşitli Ana Hizmet Birimlerinin faaliyetleri sonucu elde edilen bilgi ve verilerden yararlanılmıştır. Özellikle veriler; anılan periyotta gerçekleştirilen denetim ve izleme faaliyetleri; elektronik ortamla gerçekleştirilen Çevresel Etki Değerlendirmesi; İzin ve Lisans Belgesi işlemleri;  Atık Yönetimi Uygulamalarından elde edilmiştir.  Buna ilaveten Rapor; yıllık bazda hazırlanan il çevre durum raporları için belirlenen dinamik yapıdaki veri ve göstergelerden de yararlanılarak hazırlanmıştır.

Bakanlığımız birimleri dışında ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan sağlanan önemli bilgi ve verilerle hazırlanan ve basımı ve dağıtımı gerçekleştirilen Türkiye Çevre Durum Raporu Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla olan çalışmalar kapsamında değerlendirilmek üzere ilk defa İngilizce dilinde hazırlanmıştır.