Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Ürün Güvenliği ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD)

Piyasa gözetimi ve denetimini; ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında ve piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesidir. Piyasa gözetimi ve denetimi ürün kullanılmadan, üretildikten kullanıma kadar olan her aşamada yapılan denetimdir.

Bakanlığımızın sorumlu olduğu ürünler

Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Bakanlığımızın ‘’Yetkili Kuruluş’’ olarak sorumlu olduğu ürünler; katı yakıtlar ve yapı malzemeleridir. Bunlardan yapı malzemeleri Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü sorumluluğunda, katı yakıtlar ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunmaktadır.

Ürün Güvenliği ve PGD uygulama mevzuatı

Bakanlığımızca çevre koruma amacıyla yapılan ürün güvenliği ve denetimi, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanunlara göre çıkarılmış ikincil mevzuat ile Mahalli Çevre Kurullarının kararları çerçevesinde yürütülmektedir.

Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olması zorunludur. Bu zorunluluk ülke içinde üretilen veya yurt dışından ithal edilen tüm ürünler için geçerlidir.

Teknik mevzuatına uygun olmayan bir ürün belirlendiğinde idari para cezasının yanı sıra ürünün piyasaya arzının yasaklanması, piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan toplanması, kısmen ya da tamamen bertaraf edilmesi ve üreticiye/ithalatçıya iade edilmesi kararları alınabilir.

Ulusal PGD raporu

Ülkemizde piyasa gözetimi ve denetimi, Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve başkanlığında görevini sürdüren ve Bakanlığımızın da dâhil olduğu Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu ile PGD Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülmektedir. PGD Kurum/Kuruluşlarının yaptığı PGD çalışmaları her yıl yayınlanan Ulusal PGD Raporlarında açıklanmaktadır. Bakanlığımızın da çalışmalarının yer aldığı bu Raporlara www.ticaret.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.