Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı

Görevleri

1) Geçici faaliyet belgesi (GFB) başvurularını değerlendirmek.

2) İşletmelerin hava emisyonu ve çevresel gürültü konulu çevre izni başvurularını değerlendirmek.

3) İşletmelerin atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularındaki çevre izni başvurularını değerlendirmek.

4) İşletmelerin çevre lisansı başvurularını değerlendirmek.

5) Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı içerisinde izin sürecine dahil olan tüm personel için kullanıcı adı tanımlama vb. işlemleri yapmak.

6) Gerek mevzuatın, gerekse de mevzuatın uygulanmasına esas teşkil eden yazılım programının uygulanmasına ilişkin her türlü eğitimin düzenlenmesini sağlamak.

7) Kamuoyunu bilgilendirici ve bilinçlendirici eğitim, seminer, kampanya vb. düzenlemek.

8) İzin ve lisanslandırma işlemlerine ilişkin envanterin ve yıllık raporların hazırlanmasına katkı sağlamak.

9) İzin verileri doğrultusunda, görev alanına giren konular çerçevesinde Bakanlığın izin sistemi politikalarını ve stratejisini geliştirmek, ilgili mevzuatı uygulamak veya uygulanmasını sağlamak.

10) Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan maddelerin ithalat ve ihracat taleplerini değerlendirmek.

11) Daire Başkanlığı görev ve sorumlulukları arasında yer alan konulara ilişkin görüş vermek.

12) Görev alanına giren konularda uluslararası gelişmeleri/çalışmaları izlemek, uygulanması için koordinasyon sağlamak, gerekli projeleri teklif etmek ve yürütmek.

13) Çevre izin/çevre izin ve lisansı başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesine ilişkin yazılım çalışmalarını yapmak/yaptırmak, iyileştirmek, uygulanmasını sağlamak.

14) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.