Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Görevleri

1) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel kuruluşlarla çevre ile ilgili veri bilgi değişimi çalışmalarını yapmak, yaptırmak ve koordine etmek.

2) Çevre konulu bilgi sistemlerini (yazılımlarını) yapmak/yaptırmak ve koordinasyonunu sağlamak, bu sistemleri gerektiğinde geliştirerek kalitesini ve etkinliğini artırmak.

3) Genel Müdürlüğümüz internet sayfasının düzenlenmesini koordine etmek ve yönetimini sağlamak.

4) Avrupa Çevre Bilgi Gözlem Ağı’nı ulusal düzeyde yapılandırmak ve yönetmek.

5) Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) çalışmalarını yürütmek, AÇA raporlama gerekliliklerinin yerine getirilmesi için eşgüdümü sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde toplantı, çalıştay, seminer vb. çalışmalara katılmak, ilgili kurum ve kuruluşların katılımını sağlamak.

6) Genel Müdürlüğümüz uluslararası iş ve işlemlerini koordine etmek,

7) Çevresel bilginin paylaşılması ve çevresel bilgiye erişim ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası kamu ve özel kuruluşlarla çalışmalar yapmak, bu konulara ilişkin uluslararası sözleşmeler ve protokollerin takip ve koordinasyonunu sağlamak.

8) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Çevre Durum Raporlarının; Ülke ve il düzeyinde, formatını ve hazırlama periyotlarını belirlemek, hazırlamak/hazırlatmak, değerlendirmek ve raporlamak, yayımlamak/yayımlatmak ve gerektiği durumlarda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

9) Çevre ile ilgili kullanılabilir veri ve bilgilerden raporlar hazırlamak/hazırlatmak, yayımlamak/yayımlatmak.

10) Çevre göstergelerini belirlemek, kullanılabilir veri ve bilgileri ülke ve il düzeyinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak temin etmek, analizini yapmak, görselleştirmek, rapor hazırlamak ve yayımlamak/yayımlatmak.

11) Çevre Sorunlarının ülke ve il düzeyinde önceliklendirme çalışmalarını yapmak/yaptırmak ve raporlamak.

12) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.