Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanlığı

Görevleri

1)  Çevre Denetim plan ve programları hazırlamak, geliştirmek ve bunların uygulanmasını sağlamak.

2) Serbest bölgeler dâhil olmak üzere çevrenin korunması için tesis veya faaliyetleri denetlemek.

3) Gerçekleştirdiği denetimlerde mevzuata aykırılık veya ihlal tespit edilmesi durumunda ilgili idari yaptırımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

4) ÇED yönetmeliği gereği karar verilen projelerin inşaat/gerçekleşme, işletme ve işletme sonrasında izlemek ve kontrolünü yapmak/yaptırmak.

5) Stratejik Çevresel Değerlendirmeye tabi tutulan plan ve programların uygulamalarına ilişkin izleme çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

6) Çevre denetimlerini geliştirmek, daha etkin ve verimli hale getirmek için Denetim yapacak Bakanlık personeline yönelik eğitim vermek, eğitimlerini güncellemek, belgelendirme, kimlik kartları vb. işlerin takibini gerçekleştirmek.

7) Motorlu kara taşıtları egzoz emisyonlarının belirlenen standartlara uygunluğunun tespiti için; İl Müdürlükleri ile ve gerekirse ilgili kurum / kuruluşlar ile işbirliği halinde denetimlerin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

8) Kurum ve kuruluşlara Denetim yapması yönünde yetki devrine ilişkin iş ve işlemleri takip etmek.

9) Çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi için ilgili birimlerle işbirliği halinde piyasa gözetimi ve denetimine tabi olacak ürün ve maddeleri tespit etmek.

10) Çevre mevzuatında yer alan ürünlerin ilgili mevzuata ve teknik düzenlemelere uygunluğunun ve güvenirliliğinin tespiti için; gerek Bakanlığın ilgili birimleri ve İl Müdürlükleri ile, gerekse ilgili kurum/ kuruluşlar ile işbirliği halinde, gerekli kontrollerin ve denetimlerin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

11) Çevre mevzuatında yer alan ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin yetkili kuruluşlar arasında koordinasyonu ve eşgüdümü sağlamak.

12) Tehlikeli maddelerin dahil olduğu büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla uygulamaya yönelik usul ve esasları tespit etmek.

13) Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan kuruluşları belirlemek.

14) Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan kuruluşlara ilişkin denetim planı ve programı hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

15) Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan kuruluşların denetimleri yapmak ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

16) Görev alanına giren konularda teknik ve idari kapasitenin artırılması amacıyla ilgili birim, kurum, kuruluş ve sektörlerle işbirliği yapmak.

17) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen çalışmaları izlemek, yürütmek, uygulanmasını sağlamak ve bunları geliştirmek.

18) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.