Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Altyapı Yatırımları ÇED ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

Görevleri

1) Turizm ve Konut yatırımı projeleri, Ulaşım ve Kıyı yatırımı projeleri ve Enerji yatırımları projeleri ile ilgili olarak;

a) Projeleri ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği uygulamalarına ilişkin görüş vermek.

b) Projelerin yerinde tetkikini yapmak.

c) Halkın katılımı toplantılarına iştirak etmek.

ç) ÇED raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesini yapmak.

d) Görevleri ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemek ve değerlendirmek.

e) Görev alanına giren konularda eğitim çalışmaları yapmak.

f) İzleme ve kontrol çalışmalarına katılmak.

2)Stratejik Çevresel Değerlendirme ile ilgili mevzuat çalışmalarını yapmak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak.

3) Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Stratejik Çevresel Değerlendirme konusunda Bakanlık merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ile ilgili diğer kurum/kuruluşlara yönelik eğitim programları planlamak, düzenlemek ve yürütmek.

4) Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Stratejik Çevresel Değerlendirme ile ilgili uluslararası sözleşmeleri ve akademik gelişmeleri takip etmek, Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek, koordinasyonu yapmak, uluslararası alanda benzer yapıdaki kuruluşlar ile iletişime geçmek, ortak çalışma programları düzenlemek.

5) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.