Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Sık Sorulan Sorular
Yakma ve Proses Sistemleri ayrımı nasıl yapılır?
Yakıtın hammadde ile birlikte muamele gördüğü veya kurutma, kavurma vb. işlemler için yakma işlemi sonrası oluşan yanma gazlarının ham madde veya ürün üzerinden geçirildiği, bacasından proses kaynaklı baca gazı emisyonlarının ve yanma gazlarının birlikte çıktığı tesisler proses sistemleri, Yakıtın yakılması sonucunda, yakıt içeriğinde bulunan kimyasal enerjinin ısı enerjisi dönüştürülerek yararlanıldığı, hammadde ve yakıtın/yanma gazlarının birbiriyle temas etmediği tesisler de yakma tesisleri olarak değerlendirilmektedir.
Hangi işletmeler Gürültü Konulu Çevre İzni almalıdır?
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2’sinde “ 1 ” işareti ile muafiyet getirilmiş işletme ve tesisler, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin (ÇGDYY) 33.ç maddesine bakılmaksızın gürültü konulu Çevre İzninden muaftır. Çevre İzin Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2’sinde “ 1 ” işareti ile muafiyet getirilmemiş işletmelerin ise, ÇGDYY Madde 33.ç kapsamında belirlenen; - 7/3/2008 tarihinden önce kurulmuş ve açılma ve çalışma ruhsatı almış olanlar, -çok hassas ve hassas kullanımlardan itibaren en az 500 metre mesafede olan, -bu Yönetmelik çerçevesinde gürültü haritaları hazırlanması gereken yerleşim yerleri dışında bulunan; durumlardan birine haiz olması durumunda gürültü konulu Çevre İzninden muaftır. Ancak, yetkili idarenin talep etmesi halinde işletme ve tesisler için akustik rapor hazırlanması zorunludur.
Teyit ölçümleri için esas alınacak tarih nedir?
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü (SKHKKY) Madde 14 gereğince işletmelerin, Çevre İznine esas emisyon ölçüm raporunun tarihini esas alınarak, her iki yılda bir rapor hazırlamaları zorunludur. Söz konusu raporların, yalnızca yetkili merciden talep olması halinde veya denetim esnasında sunulması, aksi takdirde işletmede bir kopyasının bulunması yeterlidir. Teyit zorunluluğunu yerine getirmediği tespit edilen işletmelerin Çevre İzni iptal edilir.
Çevre izin sürecinde Valilik Tespit Raporu talep edilmekte midir?
SKHKKY Ek-11 “Emisyon ölçüm raporu formatı”nda Valilik Tespit Raporu istenmemektedir. Ancak SKHKKY Madde 8.c’de yeralan “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamındaki Ek-1 ve Ek-2’de yer alan işletmelerin aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesinde; çalışma usul ve esasları Valilikçe belirlenen en az bir üyesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanı olmak üzere Valilikçe oluşturulan Komisyon tarafından bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerinde inceleme yapılır ve Valilik tarafından yerinde tespit raporu hazırlanır.” hükmü kapsamında işletmeler için Valilik Tespit Raporu hazırlanması ve çevre izin sürecinde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Sürekli ölçüm cihazlarına ilişkin yükümlülükler Yönetmeliğin hangi maddelerinde belirlenmiştir?
İşletmelerde, sürekli ölçüm cihazı takılarak emisyonlarının izlenmesi ile ilgili yükümlülükler, SKHKKY Ek-3’ünde (d.2, d.3, d.4) ve SKHKKY Ek-5.A.1.8 kapsamında ifade edilmektedir. SKHKKY Ek-3.d.2 “ısıl kapasitesi 27778 kW ve üstünde olan katı yakıt ve fuel oil ile çalışan yakma sistemleri ile 10 kg/saat ve üstünde toz emisyon yayan tesisler toz emisyonu konsantrasyonunu sürekli ölçen yazıcılı bir ölçüm cihazı ile donatılmalıdır. SKHKKY Ek-3.d.3 “tesisten kaynaklanan gaz emisyonları, belirtilen kütlesel debiler üzerinde emisyon yaymaları durumunda yazıcılı ölçüm cihazları ile ölçülmelidir. SKHKKY Ek-3.d.4 “İşletmede bulunan 10MW ve üstünde olan sıvı ve katı yakıtlı yakma sistemlerinin kontrolü için yazıcılı bir baca gazı analiz cihazı (CO2 veya O2 ve CO) ile donatılmalıdır.” Isıl gücü 50 MW veya daha fazla olan, yalnızca enerji üretimi için inşa edilen, katı, sıvı veya gaz yakıtların kullanıldığı Büyük yakma tesislerinde SKHKKY Ek-5.A.1.8 hükümleri kapsamında, sürekli ölçüm cihazı bulundurma yükümlülüğü bulunmaktadır.