Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Çevre Envanteri

Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın görevi; 04 Temmuz 2011 tarih ve 27984  Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”  ile “Çevre envanterini ve çevre durum raporlarını hazırlamak ve Avrupa Çevre Ajansı ile ilişkileri yürütmek” olarak belirlenmiştir.

Çevre değerlerinin nicelik ve niteliklerinin tespit edilmesi, toplanması, uygun bir veri tabanına göre sınıflandırılarak depolanması, bilgisayar tabanlı çeşitli uzman sistemlerle analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve güncelleştirilmesi işlemlerinin tümünü çevre envanteri altında toplamak mümkündür.

Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı; ülke genelinde, çevre politikalarına uyumlu olarak, çevre yönetim kararlarına hizmet edecek, uluslararası standartlarda halkın, karar vericilerin ve bilim insanlarının ihtiyaç duyduğu uygun sürekli, güvenilir, güncel verileri toplamak, değerlendirmek ve yayınlamak hedefindedir.

Bu kapsamda çevresel bilginin paylaşılması ve çevresel bilgiye erişim ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla çalışmalar yapılmakta ve bu konulara ilişkin uluslararası sözleşmeler ve protokoller takip edilmektedir. Ayrıca, Çevre bilgi sistemleri (yazılımları) oluşturarak, bu sistemler aracılığı ile derlenen verinin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması, aynı zamanda daha çok kullanıcıya ulaşılmasına çalışılmaktadır.