Marmara Bütünleşik Modelleme Sistemi

PROJE AMACI:

  • Marmara Denizi’ne özgü su kalitesi iyileştirme planlarının oluşturulmasında kullanılacak ‘Marmara Bütünleşik Modelleme Sistemi’ni (MARMOD) geliştirilmesi,
  • İyi kalite durumunun Marmara’da tekrar gelişmesine imkan sağlayabilecek kirlilik azaltım hedeflerinin Eylem Planı önerileri şeklinde ortaya konulmasıdır.

PROJEDE YER ALACAK KURULUŞLAR:

  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü- Yararlanıcı
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Deniz Bilimleri Enstitüsü-Yüklenici
  • TÜBİTAK-MAM, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitisü, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Teknolojisi Enstitüsü- Diğer Katkı Sağlayacak Kuruluşlar

PROJE SÜRESİ: Mayıs 2017-Aralık 2017 (7 ay)

PROJE HEDEFLERI:
Marmara Denizi üzerindeki baskı unsurları çok çeşitlidir ve sektörel çözümler yeterli değildir. Bunun yerine bütüncül ve sorumlulukların paylaşıldığı yaklaşım ve önlemlere ihtiyaç vardır. Bu kapsamda, Marmara denizinin mevcut durumu açısından fotoğrafının ortaya konması, modelleme çalışması ile kirlilik yüklerinin azaltılması, noktasal kirlilik kaynaklarının belirlenmesi, ekosistem temelli yaklaşım esas alınarak Marmara denizinin korunmasına yönelik eylemlerin oluşturulması gerekmektedir. Bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik 2017 yılında Marmara’ya özgü bir ekosistem temelli Marmara Bütünleşik Model Sistemi’nin oluşturulması MARMOD Projesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirilecektir. Proje ile,

  • Marmara Bütünleşik Modelleme Sistemi’nin oluşturularak model uygulaması,
  • Marmara Denizi’ne özgü çevresel yönetim ve ekolojik yaklaşımlı su kalitesi iyileştirme planlarının oluşturulması,
  • Geleceğe yönelik olası sosyoekonomik senaryoları dikkate alarak orta ve uzun vadeli yönetim planlarının üretilmesi hedeflenmiştir.