Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı

Proje Sahibi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Yüklenici: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Süresi: 2017-2019 dönemi (3 yıl)

Amacı
Karadeniz, Marmara Denizi ve Boğazlar, Akdeniz ve Ege Denizi olmak üzere tüm denizlerimizde meydana gelen kirlilik ve etkileri ile kimyasal ve ekolojik kalite durumunun izlenerek ve insan faaliyetlerinden kaynaklı baskı ve etkiler değerlendirilerek ulusal deniz ve kıyı yönetimi politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesi/gözden geçirilmesi ve alınan önlemlerin etkilerinin takibine altlık oluşturulması amaçlanmaktadır.
 

Kapsamı
Karadeniz, Marmara Denizi ve Boğazlar, Akdeniz ve Ege Denizi olmak üzere tüm denizlerimizde; ulusal mevzuata, Ülkemizin taraf olduğu bölgesel ve uluslararası sözleşmelere ve AB kriterlerine uygun şekilde, belirlenen istasyonlarda istenen ölçüm ve analizlerin yapılması, verilerin ve değerlendirmelerin raporlanmasıdır.
 

Hedefleri

  • Denizlerimizde kıyı suyu, deniz suyu ve açık deniz alanlarında deniz suyu, sediman ve biyotada fizikokimyasal, kimyasal, biyolojik parametreler ile radyoaktivite, mikroplastik ve çöp parametrelerinde kimyasal ve ekolojik analiz ve değerlendirmelerin yapılması,
  • Denizlerimizi kirleten insan faaliyetlerinden kaynaklı baskı ve etkilerin değerlendirilmesi ve haritalandırması,
  • Kirli (etkilenmiş) ve temiz (etkilenmemiş) kıyı bölgelerinden alınan deniz suyu, biyota ve sediman örneklerinde metal ve organik kirleticiler ile besin elementleri ve fitoplankton biyokütlesinin (klorofil) uzun dönemli değişikliklerinin (yönelim /trend) izlenmesi,
  • Kirliliğe karşı hassas, az hassas ve gri alanlardaki kıyı sularımızda ötrofikasyonun izlenmesi ve bu alanların değerlendirilmesi,
  • Ekolojik kalite değerlendirmeleri ile “iyi çevresel durum” un tanımlanması ve takibine yönelik çalışmaların yapılması,
  • Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (DSÇD) ve Su Çerçeve Direktifi (SÇD) gibi uyumlaştırılması planlanan AB mevzuatı için gerekli çalışmalarının yapılması,
  • Gerçek zamanlı izleme sistemi, uydu görüntüleri, kıyısal ekosistem ve peyzaj izlemeleri gibi ileri izleme sistemlerinin kurulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
  • İleri dönemki izleme çalışmalarına altlık oluşturulması,
  • Programın görünürlülüğünün artırılması için çalıştay, sempozyum ve sosyal medya araçlarıyla yaygınlaştırılması