Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetim Birimi

Çevre Yönetim Birimi (ÇYB) Nedir?

Çevre yönetim birimi, “Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen birim”dir.

Kimler Çevre Yönetim Birimi (ÇYB) Kurabilir?

Aynı vergi numarasına sahip işletmeler, aynı SGK numarasına sahip belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya bunların iştirakleri ile yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olan yataklı ve günübirlik tedavi kurumları çevre yönetimi faaliyetlerini çevre yönetim birimi ile yürütebilirler.

Çevre Yönetim Birimi (ÇYB) nin Nitelikleri

1) Çevre yönetimi biriminde en az 2 (iki) çevre görevlisinin sürekli istihdam edilmesi ve bunlardan;

a) Birinin çevre mühendisliği bölümünden mezun veya çevre mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış veya Yönetmeliğin 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış çevre görevlisi olması,

b) Birinin, kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip bir çevre görevlisi olması,

zorunludur.

2) Çevre yönetim biriminde çalışan çevre görevlileri sorumlu olacakları işletme sayısı bakımından 10. uncu maddenin 6. fıkrası hükmüne tabidirler.

3) Çevre yönetim biriminin kurulduğu işletmede, çevre yönetim biriminde görevli personel sayısına uygun olacak çalışma mekanları bulunmak zorundadır.

Çevre Yönetim Birimi (ÇYB) nin Yükümlülükleri

Çevre yönetim biriminin yükümlülükleri aşağıda sıralanmaktadır.

♦ Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek,

♦İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren her ay aylık faaliyet raporunu hazırlamak, bu raporları en geç takip eden ayın on beşine kadar işletme sahibine veya sorumlusuna sunmak ve sisteme yüklemek,

♦İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içinde, takip eden her yılda ise bir defadan az olmamak üzere işletmenin genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkik raporunu hazırlamak, bu raporları işletme sahibine veya yetkilisine sunmak ve sisteme yüklemek (iç tetkik raporu ÇYB’de görevli iki çevre görevlisi tarafından hazırlanacaktır),

♦İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde ve takip eden her yılda, işletme yetkililerine ve çalışanlarına yönelik olarak mevzuat ve çevresel konularda en az bir kere bilgilendirici eğitim çalışması yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle, düzenlediği eğitimlere ilişkin hazırladığı raporları sisteme yüklemek,

♦İç tetkik raporlarını, aylık faaliyet raporlarını ve eğitimle ilgili belgeleri Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen formatlara uygun olarak hazırlamak,

♦İşletmede uygunsuzluk tespit edildiğinde, tespit tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde uygunsuzluğa ilişkin raporu sisteme yüklemekle ve işletme sahibine/yetkilisine uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunarak uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla, uygunsuzluğun giderildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde yapılan işlem ve uygunsuzluğun giderilmesine ilişkin raporu sisteme yüklemek,

♦İşletmenin çevre mevzuatı kapsamında alması gerekli çevre izni, çevre izin ve lisans belgelerini almak, güncellemek ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek,

♦İşletmenin çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapmak,

♦Yetkili makam tarafından istenilecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak sunmak,

♦İşletmede yürüttüğü tüm çalışmaları imzalı belgeler halinde 5 (beş) yıl süre ile muhafaza etmek,

♦SGK hizmet belgesi ve dökümlerini 5 (beş) yıl süre ile muhafaza etmek,

♦Yetkili makam tarafından yapılacak planlı veya haberli denetimler sırasında işletmede hazır bulunmak, istenen bilgi ve belgeleri sağlamak,

Çevre Yönetim Birimi (ÇYB) Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgeler

1) Vergi numarası ve SGK işyeri sicil numarası,

2) İletişim bilgileri (Adres, telefon, faks, elektronik posta adresi),

3) Çevre yönetim biriminden sorumlu işletme yetkilisinin adı, soyadı ve yetkili olduğuna dair belge,

4) Çevre görevlisi olarak istihdam edilen personelin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile sosyal güvenlik numaraları,

5) Çevre yönetim hizmeti verilecek işletmeler ile bu işletmelerden sorumlu olacak çevre görevlilerinin listesi,

6) Çalışma ve SGK hizmet belgesi (Çalışması zorunlu 3 (üç) yıl deneyimli çevre görevlisi için),

Çevre Yönetim Birimi (ÇYB) Başvuru Şekli

Belge başvuruları elektronik imza ile elektronik ortamda yapılır (e-başvuru) ve belgeler elektronik ortamda verilir.

Çevre Yönetim Birimi (ÇYB) Belgelerinin Vize Edilmesi

♦Çevre yönetim birimi tarafından yapılacak vize başvurularında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile vize ücretinin Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair hesap belgesi sunulur.

♦Süresi içinde vize başvurusu yapmayan kişi, kurum veya kuruluşların belge bedelleri %50 fazlasıyla alınır.

♦ Belge vize süresi dolanlar ÇYB Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince yeniden başvuru yaparlar.

Mevcut Çevre Yönetim Birimleri

01.01.2014 tarihinden önce çevre yönetim birimi onaylanmış işletmeler Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik’de belirtilen şartları, bu Yönetmeliğin yayım tarihini olan 21.11.2013 tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde sağlamakla yükümlüdür.