Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Strateji ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Görevleri

1. Stratejik Plan ve Performans Esaslı Bütçe için, Genel Müdürlüğümüz faaliyet alanları dahilinde hedef, politika ve strateji oluşturulması yönünde iş ve işlemleri yapmak,

2. Kanun, tüzük, yönetmelik ve genelge ile ilgili kurum görüşlerini oluşturmak ve teklifleri hazırlamak,

3) Görev alanı dahilinde iletilen yazılı ve sözlü soru önergelerinin koordinasyonunu sağlamak ve sonuçlandırmak,

4) Haftalık, aylık ve yıllık faaliyetlerin raporlanmasına ait iş ve işlemleri yapmak,

5) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.