Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetim Sistemi ve Çevre Etiketi Şube Müdürlüğü

Görevleri

1) Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi bakımından;

a) Çevre Dostu Ürün ve Hizmetlerin kapsamı ile kriterlerini tespit etmek, bu tür ürün ve hizmetlerin değerlendirilmesi, belgelendirilmesi, izlenmesi ile denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak,

b) Çevre Yönetim Sistemleri’nin kurulması, geliştirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin gerekli çalışmaları yapmak, usul ve esasları belirlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak,

2. Çevre Dostu Ürün ve Hizmetler ile Çevre Yönetim Sistemleri ile ilgili ve ilişkili konularda;

a) Ulusal, bölgesel ve uluslararası gelişmeler/çalışmalar ile AB çalışmalarını izlemek, değerlendirmek,

b) Plan, program, politika ve stratejileri belirlemeye yönelik çalışma yapmak, yaptırmak,

c) Plan, program, politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını sağlamak,

3. Çevre Dostu Ürün ve Hizmetler ile Çevre Yönetim Sistemleri ile ilgili konuların;

a) Ulusal irtibat/odak noktası görevini yürütmek, koordinasyonunu yapmak,

b) İlgili birim, kurum/kuruluş, sektör, işletme, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde uygulanmasının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,

4. Çevre Dostu Ürün ve Hizmetler ile Çevre Yönetim Sistemleri ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirici ve bilinçlendirici çalışmaları yapmak, yaptırmak,

5. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.