Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Çevre Ajansı Şube Müdürlüğü

Görevleri

1. Avrupa Çevre Bilgi Gözlem Ağı’nı ulusal düzeyde yapılandırmak ve yönetmek,

2. Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) çalışmalarını yürütmek, AÇA raporlama gerekliliklerinin yerine getirilmesi için eşgüdümü sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde toplantı, çalıştay, seminer vb. çalışmalara katılmak, ilgili kurum ve kuruluşların katılımını sağlamak,

3. Çevresel bilginin paylaşılması ve çevresel bilgiye erişim ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası kamu ve özel kuruluşlarla çalışmalar yapmak, bu konulara ilişkin uluslararası sözleşmeler ve protokollerin takip ve koordinasyonunu sağlamak,

4. Genel Müdürlüğümüz uluslararası iş ve işlemlerini koordine etmek,

5. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.