2016 ÇEVRE DENETİM RAPORU YAYINLANMIŞTIR.
23 Haziran 2017

Ülkemizde etkin bir çevre yönetimini sağlamak, çevre kirliliğini en aza indirmek, çevreyi korumak ve geliştirmek adına çevre mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen çevresel etki değerlendirmesi, izin verme/ lisanslandırma faaliyetleri, çevre denetim ve yaptırım uygulamaları ve izleme çalışmaları Bakanlığımız açısından büyük önem taşımaktadır.  Bakanlık olarak bu kapsamda yaptığımız çalışmalar yıllık bazda raporlanmaktadır.

Bu çerçevede Bakanlık olarak hazırladığımız 2016 Çevre Denetim Raporu, 12 Bölüm ve 14 Ek’ten oluşmaktadır.  Rapor içeriğinde;

 Çevre yeterlik çalışmaları kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlayacak, Çevre İzni/Lisansı başvurusu yapacak, çevre ölçümleri yapabilecek kurum/kuruluşlara ilişkin veriler Bölüm 2’de yer almaktadır.

 Bölüm 3’de, ÇED Yönetmeliği çerçevesinde 2016 yılı içerisinde Bakanlık merkez ve teşkilatı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilen ÇED kararlarına ilişkin veriler mevcuttur.

• Bölüm 4’da Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince verilen çevre izni/lisansı belgelerine ilişkin 2016 yılı verileri bulunmaktadır.

• Bölüm 5’de, 2016 yılı içerisinde Bakanlığımız merkez teşkilatı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından Çevre Kanunu kapsamında gerçekleştirilen çevre denetimi faaliyetleri ile ilgili istatistikî verilerin sunulması ve söz konusu faaliyetlerin etkinliğine ilişkin genel değerlendirmeler; Bakanlığımız görev alanı içerisinde kalan piyasa gözetimi ve denetimine (PGD) ve egzoz denetimine ilişkin veriler yer almaktadır.

• Bölüm 6’da ise 2016 yılında hem Bakanlık merkez hem de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından çevre denetimleri sırasında saptanan uygunsuzluklar ve uygunsuzlukları saptanan işletmelere uygulanan idari yaptırımlara ilişkin veriler verilmiştir.

• Bölüm 7’de çevre alanında denetim yapma yetkisi almış kurum ve kuruluşların yaptığı çalışmalar hakkında kısa bilgiler bulunmaktadır.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen çevresel izleme çalışmaları Bölüm 8’de yer almaktadır.

• Bölüm 9’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olan Temiz Hava Müdürlükleri hakkında kısa bilgi verilmekte ve bu müdürlüklerden Marmara Temiz Hava Merkezi’ne bağlı illerden 2016 yılında elde edilen veriler verilmektedir.

• Bölüm 10’da 2016 yılında Bakanlığımızın uluslararası denetçi ağlarına katılım bilgileri ve gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgiler yer almaktadır.

• Bakanlığımız Çevresel Sorumluluk Direktifi’nin ulusal mevzuatımızla uyumlaştırıldığı bir kanun taslağı (Çevresel Sorumluluk Kanunu Taslağı) hazırlamak olan bir proje yürütmektedir.  Bakanlıkta proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler Bölüm 11’de verilmektedir.

• Bölüm 12 ise genel denetim sonuçlarından oluşmaktadır.

• EKLER kısmında ise, kitapta değinilen konulara yönelik 2016 yılı öncesi yıllara ait veriler bulunmaktadır.

2016 Çevre Denetim Raporu’na aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:

http:////webdosya.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/2016_Cevre_Denetim_Raporu_son.pdf